Aktuality


Upozornění na povinné kontroly kotlů

 

Podle ustanovení § 17 odst. 1 písm. h) zákona o ochraně ovzduší je provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění povinen provádět jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím osoby, která byla proškolena výrobcem spalovacího stacionárního zdroje a má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě (dále jen „odborně způsobilá osoba“), kontrolu technického stavu a provozu zdroje a předkládat na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností doklad o provedení této kontroly vystavený odborně způsobilou osobou potvrzující, že spalovací stacionární zdroj je instalován, provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a tímto zákonem. Provozovatelem zdroje se rozumí právnická anebo fyzická osoba, která zdroj skutečně provozuje; není-li taková osoba známá nebo neexistuje, považuje se za provozovatele vlastník spalovacího stacionárního zdroje. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je povinen zajistit provedení první kontroly technického stavu a provozu zdroje podle 17 odst. 1 písm. h) nejpozději do 31. prosince 2016.

            Pokud provozovatel neprovede jednou za dva kalendářní roky prostřednictvím odborně způsobilé osoby kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího stacionárního zdroje nebo nepředloží na vyžádání obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností potvrzení o provedení této kontroly tak, jak je zákonem vyžadováno, vystavuje se riziku uložení pokuty až do výše 20.000 Kč, jde-li o fyzickou osobu nepodnikající (srov. ust. § 23 odst. 1 písm. h) ve spojení s ust. § 23 odst. 2 zákona) anebo až do výše 50.000 Kč, jde-li o podnikající fyzickou osobu nebo osobu právnickou (viz ust. § 25 odst. 1 písm. o) ve spojení s ust. § 25 odst. 7 písm. d) zákona).

            Kontrolu technického stavu a provozu spalovacího stacionárního zdroje, provádí odborně způsobilá osoba proškolená výrobcem tohoto zdroje, která má od něj udělené oprávnění k jeho instalaci, provozu a údržbě. O proškolení odborně způsobilé osoby by měl výrobce spalovacího stacionárního zdroje vystavit doklad, ve kterém uvede minimálně název a sídlo výrobce (příp. zmocněného dodavatele výrobce), identifikační údaje o oprávněné (proškolené) osobě, seznam typů spalovacích stacionárních zdrojů, na které se oprávnění vztahuje a dobu platnosti oprávnění.

Upozorňujeme tedy občany, aby si v co nejkratší době zajistili kontrolu technického stavu kotlů. Od 1. 1. 2017 bude příslušný orgán ochrany ovzduší provádět kontrolu, zda byly výše popsané podmínky splněny.

Odborně způsobilou osobu lze mj.vyhledat na webu http://aptt.cz/opravneni-ozo.php nebo www.topenaridotace.cz  dle typu či značky zdroje.

 

Novější 1 3

Adéla ještě nevečeřela - Muzikálové představení

Datum konání: 26. 3. 2017

Obec Kotopeky pořádá zájezd na muzikál Adéla ještě nevečeřela dne 26.3.2017. Odjezd autobusu je ve 12.30 od hasičské zbrojnice. Cena vstupenky je 250,-- Kč vč. dopravy. V případě zájmu kontaktujte paní Štorkánovou tel.: 725493877, nebo v úředních hodinách v pondělí 17-19 hod.Masopust Praskolesy

Datum konání: 11. 2. 2017

masopust.jpgSetkání u stromečku v Praskolesích

Datum konání: 18. 12. 2016

od 16 hod.

Vystoupení dětí z Kotopek

Vystoupení žáku MŠ a ZŠ Praskolesy

Slovo pana faráře

Společné zpívání koledy Rychle bratři

Andělská pošta

ObčerstveníÚřední hodiny dne 5.12.2016 zrušeny.

Datum konání: 5. 12. 2016Dotace na DČOV

Datum konání: 1. 12. 2016 - 9. 12. 2016

Vážení spoluobčané,

Jak jsme již avizovali, v listopadu tohoto roku vypsal Fond životního prostředí výzvu na podporu pořizování domácích čistíren odpadních vod (dále jen DČOV) v obcích, kde z finančních důvodů není možno realizovat čištění odpadních vod přes centrální čistírnu. Mezi tyto obce patří i naše obec, neboť náklady na zřízení splaškové kanalizace na obyvatele převyšují celorepublikový průměr (důvodem je velká odstupová vzdálenost domů od sebe). Dále je výzva zaměřena na obce, které mají zrekolaudovanou dešťovou kanalizaci na kanalizaci veřejnou a tuto změnu zanesenu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na Středočeském kraji. Tuto podmínku též splňujeme.

Níže se dozvíte podrobnější informace ohledně možnosti získání dotace na DČOV. Pokud byste o pořízení čistírny měli zájem, ozvěte se mailem, telefonicky či osobně v úřední hodiny do 9.12.2016. Pokud bude zájem dostatečný, v první polovině měsíce ledna uspořádáme na hromadnou informativní schůzku s odborně způsobilou osobou v této problematice (nebude se jednat o veřejnou schůzi, ale již o schůzi se zájemci).

Tel.č.: Alena Dolejší – 724 180 124, Monika Štorkánová – 725 493 877 (vždy prosíme po 16 hod)

Mail: obec@obec-kotopeky.cz

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat pouze obce, ne fyzické osoby.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou:

Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:

a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;

b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:

 • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody (mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena), odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření);

 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém;

 • Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.

 

c) Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů), např.:

 • Projektová dokumentace;

 • Zadávací dokumentace;

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015;

 • Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 

Kolik zaplatí domácnost za připojení DČOV na kanalizaci pro veřejnou potřebu?

 

80% uznatelných nákladů bude zaplaceno dotací z EU.

Náklady domácnosti: cca 10 000,- Kč.

Zbytek doplatí obec.

 

Podmínky pro poskytnutí podpory

Obec je povinna zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti, tj. 10ti let. Obec uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory.

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel v rámci řešeného území.

 

Obec je povinna zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí napojených nově na DČOV.

Obec je povinna vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody a případných revizí.

 

Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale)

 

Dokumenty předkládané k žádosti o dotaci potřebné od vás, občanů:

 • Souhlas vlastníka nemovitostí dotčených realizací projektu vč. přesné identifikace nemovitosti, kde bude umístěna DČOV (formulář dostanete ve vhodný okamžik od obecního úřadu)

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu (zpracuje pro všechny žadatele osoba oprávněná k projektové činnosti v oblasti vodního hospodářství)

 

V případě úspěšného získání dotace obec zajistí:

 1. Žádost o stavební povolení

 2. Žádost o vydání rozhodnutí k vypouštění odpadních vod

 3. Samotná realizace dodání a instalace DČOV vč. zemních prací (bude zajišťováno jako jedna zakázka přes výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

 4. Zaškolení domácností k provozu DČOV

 

 

Časté dotazy:

Mohu žádat o dotaci na DČOV pro dům, který je užíván pouze sezónně či nahodile? Ne trvale.

Ne. Pro správnou funkci čistírny je potřeba, aby neustále pracovala. Pokud byste ji využili např. jen o víkendech, zkušební vzorky pro laboratoř by nevyšly v limitu a obec by dotaci musela vrátit.

 

Nemám poblíž domu kanalizaci pro veřejnou potřebu, mohu žádat?

Ano, dá se řešit i formou rozstřiku či vsakování na vlastním pozemku.

 

Je možné umístit DČOV do bývalého septiku? Ano.

 

Jaké povinnosti budete mít po instalaci DČOV?

Jedenkrát – dvakrát ročně si nechat udělat vzorky od hygienické stanice (četnost záleží na rozhodnutí vodoprávního úřadu). Pro Vaši představu v dnešní době cena za odebrání vzorku jedné domácnosti se pohybuje okolo 800 Kč.

 

 

 

 Keramika pro děti

Datum konání: 3. 10. 2016

od 17 hod. v podkroví budovy OÚ

Po té každé sudé pondělí.

Kurzovné: 80,- Kč/hodinuVeřejná schůze "Centrální vytápění obce biomasou"

Datum konání: 8. 1. 2016

od 18 hod na sále budovy OÚVýměna průkazů ZTP

Datum konání: 26. 10. 2015 - 31. 12. 2015

Upozornění ÚP ČR.docxBleší trh

Datum konání: 24. 10. 2015

od 10 do 14 hod. na sále budovy OÚ Kotopeky

 Přivezení věcí pro prodej v pátek 23.10.2015 od 16 hod. do 18 hod.

Co můžete koupit, prodat či směnit?

...prakticky cokoliv, především pak věci, které již nikde nové nekoupíte. Prodat se dá i to, co již nepotřebujete a jinému by se to mohlo hodit. Pro příklad uvádíme věci, které se běžně v rámci blešího trhu prodávají, nakupují, či směňují:

 • starožitnosti, cennosti a pozůstalosti
 • sběratelské předměty a umělecká díla, jako sochy, obrazy, modely a kuriozity
 • oblečení, dekorační předměty, kosmetika
 • hry, hračky a věci pro volný čas
 • elektronika, jako jsou mobilní telefony, počítače, audio, video, domácí spotřebiče a jejich součásti
 • multimedíální nosiče, jako jsou kazety, pásky, videokazety, cd, vinylové gramofonové desky
 • náhradní díly na automobily a stroje
 • ruční nářadí do dílen a na zahrady
 • potraviny, ovoce, zelenina
 • příslušenství pro kuchyň a domácnost

 Prodej uskutečňuje přímo vlastník nebo jeho zástupce.Tvoření pro dospělé

Datum konání: 8. 11. 2015

Tentokrát budeme dělat ozdobnou krabičku na papírové kapesníky. Dno a víko bude z keramiky, stěny vypletené z pedigu.

Od 13,00 hod v podkroví budovy OÚ.Novější 1 3

Poplatky TKO 2017

Poplatky TKO jsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny takto:

Dospělý 800,-- Kč
Dítě do 18-ti let 600,-- Kč
Chata 800,-- Kč

Splatnost poplatku je do 30.6.2017 a je možné ho uhradit v úředních hodinách Obecního úřadu. V případě platby na účet Obce Kotopeky použijte jako v.s. 1337+01 (Kotopeky) nebo 02 (Tihava) + č.p.
Příklad: Kotopeky 7 - 13370107. Číslo účtu je 9929131/0100.
Poplatek za psa je stanoven na 50,-- Kč pes/rok 2. a další pes je zpoplatněn 75,-- Kč/rok. Pokud chcete převodem platit více poplatků, pouze je sečtěte do jedné platby.

Fulltextové vyhledávání

29. 3. Taťána

Zítra: Arnošt

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
27 28 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
paticka stranek