Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17
Čarodějná stezka
18
Čarodějná stezka
19
Čarodějná stezka
20
Čarodějná stezka
21
Čarodějná stezka
22
Čarodějná stezka
23
Čarodějná stezka
24
Čarodějná stezka
25
Čarodějná stezka
26
Čarodějná stezka
27
Čarodějná stezka
28
Čarodějná stezka
29
Čarodějná stezka
30
Čarodějná stezka
1
Čarodějná stezka
2 3 4 5
Drobečková navigace

Úvod > Život v obci > Aktuality > Dotace na DČOV

Dotace na DČOVDatum konání:
1.12.2016
Datum ukončení:
9.12.2016

Vážení spoluobčané,

Jak jsme již avizovali, v listopadu tohoto roku vypsal Fond životního prostředí výzvu na podporu pořizování domácích čistíren odpadních vod (dále jen DČOV) v obcích, kde z finančních důvodů není možno realizovat čištění odpadních vod přes centrální čistírnu. Mezi tyto obce patří i naše obec, neboť náklady na zřízení splaškové kanalizace na obyvatele převyšují celorepublikový průměr (důvodem je velká odstupová vzdálenost domů od sebe). Dále je výzva zaměřena na obce, které mají zrekolaudovanou dešťovou kanalizaci na kanalizaci veřejnou a tuto změnu zanesenu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na Středočeském kraji. Tuto podmínku též splňujeme.

Níže se dozvíte podrobnější informace ohledně možnosti získání dotace na DČOV. Pokud byste o pořízení čistírny měli zájem, ozvěte se mailem, telefonicky či osobně v úřední hodiny do 9.12.2016. Pokud bude zájem dostatečný, v první polovině měsíce ledna uspořádáme na hromadnou informativní schůzku s odborně způsobilou osobou v této problematice (nebude se jednat o veřejnou schůzi, ale již o schůzi se zájemci).

Tel.č.: Alena Dolejší: +420 724 180 124, Monika Štorkánová: +420 725 493 877 (vždy prosíme po 16 hod)

Mail: obec@obec-kotopeky.cz

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat pouze obce, ne fyzické osoby.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou:

Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:

a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;

b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:

 • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody (mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena), odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření);
 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém;
 • Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.

c) Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů), např.:

 • Projektová dokumentace;
 • Zadávací dokumentace;
 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015;
 • Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

Kolik zaplatí domácnost za připojení DČOV na kanalizaci pro veřejnou potřebu?

80% uznatelných nákladů bude zaplaceno dotací z EU.

Náklady domácnosti: cca 10 000,- Kč.

Zbytek doplatí obec.

Podmínky pro poskytnutí podpory

Obec je povinna zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti, tj. 10ti let. Obec uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory.

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel v rámci řešeného území.

Obec je povinna zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí napojených nově na DČOV.

Obec je povinna vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody a případných revizí.

Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale)

Dokumenty předkládané k žádosti o dotaci potřebné od vás, občanů:

 • Souhlas vlastníka nemovitostí dotčených realizací projektu vč. přesné identifikace nemovitosti, kde bude umístěna DČOV (formulář dostanete ve vhodný okamžik od obecního úřadu)
 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu (zpracuje pro všechny žadatele osoba oprávněná k projektové činnosti v oblasti vodního hospodářství)

V případě úspěšného získání dotace obec zajistí:

 1. Žádost o stavební povolení
 2. Žádost o vydání rozhodnutí k vypouštění odpadních vod
 3. Samotná realizace dodání a instalace DČOV vč. zemních prací (bude zajišťováno jako jedna zakázka přes výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách
 4. Zaškolení domácností k provozu DČOV

Časté dotazy:

Mohu žádat o dotaci na DČOV pro dům, který je užíván pouze sezónně či nahodile?

Ne trvale.

Ne. Pro správnou funkci čistírny je potřeba, aby neustále pracovala. Pokud byste ji využili např. jen o víkendech, zkušební vzorky pro laboratoř by nevyšly v limitu a obec by dotaci musela vrátit.

Nemám poblíž domu kanalizaci pro veřejnou potřebu, mohu žádat?

Ano, dá se řešit i formou rozstřiku či vsakování na vlastním pozemku.

Je možné umístit DČOV do bývalého septiku?

Ano.

Jaké povinnosti budete mít po instalaci DČOV?

Jedenkrát – dvakrát ročně si nechat udělat vzorky od hygienické stanice (četnost záleží na rozhodnutí vodoprávního úřadu). Pro Vaši představu v dnešní době cena za odebrání vzorku jedné domácnosti se pohybuje okolo 800 Kč.


Komentáře


Žádné komentáře doposud nebyly přidány.

Přidat komentář

Vámi zadané osobní údaje budeme zpracovávat za účelem odpovědi. Bližší informace naleznete v zásadách zpracování osobních údajů