Aktuality


Novější 1 3

Odstávka vody

Datum konání: 26. 9. 2017

 

V souvislostí s havárií vodovodního řadu neteče v obci Kotopeky voda. Dle posledních informací by měla být dodávka obnovena v 13.30 hod. Děkujeme za pochopení.Odstávka vody

Datum konání: 26. 9. 2017

V souvislostí s havárií vodovodního řadu neteče v obci Kotopeky voda. Dle posledních informací by měla být dodávka obnovena v 15.00 hod. Děkujeme za pochopení.Vysvěcení Kaple sv. Václava

Datum konání: 23. 9. 2017

Dne 23.9.2017 od 10.00 proběhne znovu vysvěcení kaple sv. Václava v Kotopekách vysvěcení po rekonstrukci.Divadelní představení - Mýdlový princ

Datum konání: 30. 9. 2017

Obecní úřad pořádá dne 30.9.2017 autobusový zájezd do Divadla Broadway na představení Mýdlový princ. Odjezd autobusu je v 16.00 hod. Cena vstupenky vč. dopravy je 350,-- Kč. Zájemci se mohou přihlásit v úřední hodiny obecního úřadu nebo na tel.: 725493877.Svoz NO

Datum konání: 22. 9. 2017

Obecní úřad Kotopeky ve spolupráci s firmou AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.

uskuteční dne 22.9.2017

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU A ELEKTROZAŘÍZENÍ NA ZPĚTNÝ ODBĚR

Aku baterie,Ojeté pneumatiky,Suché galvanické články, Plechovky od barev nebo se zbytky barev a laků, Nádoby od motorových olejů, fridexu, Oleje motorové, převodové apod.,Zahradní chemie, Ředidla

Zpětný odběr:

Vyřazené elektrozařízení - např.lednice, mrazáky, televizory, monitory, ostatní elektrospotřebiče. Zářivky, výbojky

Sběrná místa:

Kotopeky 17.00 – 19.00 hod

Časy příjezdů na stanoviště jsou pouze orientační, dle množství odpadu.

V případě dotazů ohledně příjezdů na stanoviště volejte: 725 779 792

Svoz nebezpečných odpadů je pro občany bezplatný. Odvoz a likvidaci platí OBECNÍ ÚŘAD

Právnické osoby platí dle ceníku platného v roce 2012.

Elektrozařízení bude odebíráno na zpětný odběr bezplatně, ale pouze kompletní výrobky.

Pokud bude elektrozařízení nekompletní, bude považováno za odpad a bude OÚ

fakturováno v plné výši.

 Návštěva minstra životního prostředí

Datum konání: 27. 7. 2017 - 7. 8. 2017

 V pátek 14.července zavítal do obce Kotopeky ministr životního
prostředí Mgr. Richard Brabec. Důvodem návštěvy bylo předání
rozhodnutí o přidělení dotace na odkanalizování obce ve výši 4 miliónů
korun. Obec Kotopeky uspěla se svou žádostí v pilotním projektu jako
jedna ze 16-ti z celé republiky. Z dotačního titulu bude zbudováno
celkem 36 domácích čistíren odpadních vod. Od tohoto projektu si
slibujeme výrazné zlepšení v problematice v nakládání s odpadními
vodami. Celá návštěva se nesla ve velice přátelském duchu. Pan mistr
si prohlédl jak budovu obecního úřadu, tak již zrealizované projekty podpořené z dotací.DSC_1119.jpgDětský den v Kotopekách

Datum konání: 24. 6. 2017

Dětský den-plakát.pdf

 

 Spotřeba vody z veřejného vodovodu-upozornění

Datum konání: 29. 5. 2017 - 31. 8. 2017

Vážení občané,

vzhledem k vysoce nadprůměrným spotřebám vody Vás společně se společností Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro zálivky, plnění bazénů, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

V letním období může při špičkových odběrech docházet k situaci, kdy akumulační objem vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

 Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.Dotace na DČOV

Datum konání: 1. 12. 2016 - 9. 12. 2016

Vážení spoluobčané,

Jak jsme již avizovali, v listopadu tohoto roku vypsal Fond životního prostředí výzvu na podporu pořizování domácích čistíren odpadních vod (dále jen DČOV) v obcích, kde z finančních důvodů není možno realizovat čištění odpadních vod přes centrální čistírnu. Mezi tyto obce patří i naše obec, neboť náklady na zřízení splaškové kanalizace na obyvatele převyšují celorepublikový průměr (důvodem je velká odstupová vzdálenost domů od sebe). Dále je výzva zaměřena na obce, které mají zrekolaudovanou dešťovou kanalizaci na kanalizaci veřejnou a tuto změnu zanesenu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na Středočeském kraji. Tuto podmínku též splňujeme.

Níže se dozvíte podrobnější informace ohledně možnosti získání dotace na DČOV. Pokud byste o pořízení čistírny měli zájem, ozvěte se mailem, telefonicky či osobně v úřední hodiny do 9.12.2016. Pokud bude zájem dostatečný, v první polovině měsíce ledna uspořádáme na hromadnou informativní schůzku s odborně způsobilou osobou v této problematice (nebude se jednat o veřejnou schůzi, ale již o schůzi se zájemci).

Tel.č.: Alena Dolejší – 724 180 124, Monika Štorkánová – 725 493 877 (vždy prosíme po 16 hod)

Mail: obec@obec-kotopeky.cz

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat pouze obce, ne fyzické osoby.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou:

Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:

a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;

b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:

 • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody (mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena), odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření);

 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém;

 • Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.

 

c) Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů), např.:

 • Projektová dokumentace;

 • Zadávací dokumentace;

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015;

 • Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 

Kolik zaplatí domácnost za připojení DČOV na kanalizaci pro veřejnou potřebu?

 

80% uznatelných nákladů bude zaplaceno dotací z EU.

Náklady domácnosti: cca 10 000,- Kč.

Zbytek doplatí obec.

 

Podmínky pro poskytnutí podpory

Obec je povinna zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti, tj. 10ti let. Obec uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory.

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel v rámci řešeného území.

 

Obec je povinna zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí napojených nově na DČOV.

Obec je povinna vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody a případných revizí.

 

Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale)

 

Dokumenty předkládané k žádosti o dotaci potřebné od vás, občanů:

 • Souhlas vlastníka nemovitostí dotčených realizací projektu vč. přesné identifikace nemovitosti, kde bude umístěna DČOV (formulář dostanete ve vhodný okamžik od obecního úřadu)

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu (zpracuje pro všechny žadatele osoba oprávněná k projektové činnosti v oblasti vodního hospodářství)

 

V případě úspěšného získání dotace obec zajistí:

 1. Žádost o stavební povolení

 2. Žádost o vydání rozhodnutí k vypouštění odpadních vod

 3. Samotná realizace dodání a instalace DČOV vč. zemních prací (bude zajišťováno jako jedna zakázka přes výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

 4. Zaškolení domácností k provozu DČOV

 

 

Časté dotazy:

Mohu žádat o dotaci na DČOV pro dům, který je užíván pouze sezónně či nahodile? Ne trvale.

Ne. Pro správnou funkci čistírny je potřeba, aby neustále pracovala. Pokud byste ji využili např. jen o víkendech, zkušební vzorky pro laboratoř by nevyšly v limitu a obec by dotaci musela vrátit.

 

Nemám poblíž domu kanalizaci pro veřejnou potřebu, mohu žádat?

Ano, dá se řešit i formou rozstřiku či vsakování na vlastním pozemku.

 

Je možné umístit DČOV do bývalého septiku? Ano.

 

Jaké povinnosti budete mít po instalaci DČOV?

Jedenkrát – dvakrát ročně si nechat udělat vzorky od hygienické stanice (četnost záleží na rozhodnutí vodoprávního úřadu). Pro Vaši představu v dnešní době cena za odebrání vzorku jedné domácnosti se pohybuje okolo 800 Kč.

 

 

 

 Keramika pro děti

Datum konání: 3. 10. 2016

od 17 hod. v podkroví budovy OÚ

Po té každé sudé pondělí.

Kurzovné: 80,- Kč/hodinuNovější 1 3

Poplatky TKO 2018

Poplatky TKO jsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny takto:

Dospělý 800,-- Kč
Dítě do 18-ti let 600,-- Kč
Chata 800,-- Kč

Splatnost poplatku je do 30.6.2018 a je možné ho uhradit v úředních hodinách Obecního úřadu. V případě platby na účet Obce Kotopeky použijte jako v.s. 1337+01 (Kotopeky) nebo 02 (Tihava) + č.p.
Příklad: Kotopeky 7 - 13370107. Číslo účtu je 9929131/0100.
Poplatek za psa je stanoven na 50,-- Kč pes/rok 2. a další pes je zpoplatněn 75,-- Kč/rok. Pokud chcete převodem platit více poplatků, pouze je sečtěte do jedné platby.

Fulltextové vyhledávání

20. 2. Oldřich

Zítra: Lenka

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 1 2 3 4
paticka stranek