Aktuality


Muzikál Mefisto

Datum konání: 8. 12. 2018

Dne 8.12.2018 se uskuteční zájezd na muzikál Mefisto. Odjezd autobusu je v 16.00 od hasičské zbrojnice. Cena lístku je 350,-- Kč včetně dopravy. V případě zájmu kontaktujte paní Moniku Štorkánovou tel.: 725493877.Uzavření pobočky České pošty v Hořovicích ve dnech 9.-28.listopadu 2018

Datum konání: 9. 11. 2018 - 28. 11. 2018

V době od 9. listopadu 2018 od 14.00 hodin do 28.listopadu 2018 do 8.00 hodin bude pobočka České pošty v Hořovicích uzavřena z důvodu rekonstrukce přepážek.

Doručování zásilek, důchodů a poukázek zůstane zachováno. Pro vyzvedání uložených zásilek bude stanovena pošta Žebrák s upravenou pracovní dobou v pondělí až pátek - od 8.00 do 18.00 hod.Oslava 100 let vzniku republiky

Dne 28.10.2018 proběhne u obecního úřadu Kotopeky od 17.00 oslava 100 let vzniku republiky.

Program: položení věnců k pomníkům padlých, poté bude na Panské zahradě odpálen slavností ohňostroj. Děti s lampiony vítány. Drobné pohoštění zajištěno.Zásobování pitnou vodou

Vážení občané, 

vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a navrhovanou kapacitu zásoby vodojemu a vodovodní sítě může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

 Ing. Alena Dolejší

Starostka obce Kotopeky

 

Kontakty pro další informace:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255, 266 41  Beroun

Tel.: 311 747 111

Zelená linka 800 100 663

www.vakberoun.cz

 

 

 

 

 Zásobování vodou

Vážení občané,

 

vzhledem k blížícímu se období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

V tomto období může dojít k situaci, kdy kapacita sítě a akumulačního objemu vodojemu nedokáže vždy pokrýt špičkové odběry a proto může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Z výše uvedených důvodů VaK Beroun pomáhá svým zákazníkům těmto problémům předcházet a nabízí možnost dodávky  vody do bazénu pomocí přistavené cisterny. Přistavení cisterny je však služba placená, aktuální ceník je zákazníkům k dispozici na webových stránkách www.vakberoun.cz, na telefonních číslech 311 747 125, 606 666 908 nebo na e-mailové adrese petr.tomsa@vakberoun.cz. Prostřednictvím uvedených kontaktů, případně osobní návštěvy v zákaznických centrech, je pak možné službu objednat a dohodnout si s našimi pracovníky potřebné podrobnosti.

Tento způsob plnění bazénů je výhodný, protože odpadá zdlouhavé plnění standardní vodovodní přípojkou, která na takto velký odběr není dimenzována a eliminuje problémy s tlakem a příp. zákalem nejen u odběratele ale i v blízkém okolí. Nárazové odběry pitné vody způsobují významné zvýšení rychlosti proudění pitné vody v potrubí nad limitní hodnoty. Tím může dojít krátkodobě k zakalení vody zvýšenou koncentrací železa v pitné vodě a zároveň pak v některých lokalitách i k poklesu tlaku ve vodovodním řadu. Tyto negativní jevy se mohou projevit i u dalších odběratelů.

Společnost Vodovody a kanalizace Beroun se se snaží se vyjít vstříc svým zákazníkům a vyřizuje objednávky dle jejich přání – a to i v odpoledních hodinách či o víkendu na předem sjednanou dobu.

 

Pokud však z technických důvodů nelze domovní bazén plnit z cisterny a je nutno jej doplňovat prostřednictvím vodovodní přípojky, je nutno bazén napouštět velmi pomalu a mimo dobu odpoledních a večerních špičkových odběrů. Tím se předejde k zakalení vody způsobené zvýšenou rychlostí proudění pitné vody v potrubí a problémům s dodávkou vody. Doporučujeme napouštění bazénů předem konzultovat s pracovníky centrálního dispečinku na tel. čísle 311 747 120 nebo 606 666 990, kde budou předem upozorněni na nadměrný odběr.

 

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

 Monika Štorkánová

místostarostka obceDotace na DČOV

Datum konání: 1. 12. 2016 - 9. 12. 2016

Vážení spoluobčané,

Jak jsme již avizovali, v listopadu tohoto roku vypsal Fond životního prostředí výzvu na podporu pořizování domácích čistíren odpadních vod (dále jen DČOV) v obcích, kde z finančních důvodů není možno realizovat čištění odpadních vod přes centrální čistírnu. Mezi tyto obce patří i naše obec, neboť náklady na zřízení splaškové kanalizace na obyvatele převyšují celorepublikový průměr (důvodem je velká odstupová vzdálenost domů od sebe). Dále je výzva zaměřena na obce, které mají zrekolaudovanou dešťovou kanalizaci na kanalizaci veřejnou a tuto změnu zanesenu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na Středočeském kraji. Tuto podmínku též splňujeme.

Níže se dozvíte podrobnější informace ohledně možnosti získání dotace na DČOV. Pokud byste o pořízení čistírny měli zájem, ozvěte se mailem, telefonicky či osobně v úřední hodiny do 9.12.2016. Pokud bude zájem dostatečný, v první polovině měsíce ledna uspořádáme na hromadnou informativní schůzku s odborně způsobilou osobou v této problematice (nebude se jednat o veřejnou schůzi, ale již o schůzi se zájemci).

Tel.č.: Alena Dolejší – 724 180 124, Monika Štorkánová – 725 493 877 (vždy prosíme po 16 hod)

Mail: obec@obec-kotopeky.cz

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat pouze obce, ne fyzické osoby.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou:

Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:

a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;

b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:

 • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody (mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena), odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření);

 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém;

 • Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.

 

c) Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů), např.:

 • Projektová dokumentace;

 • Zadávací dokumentace;

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015;

 • Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 

Kolik zaplatí domácnost za připojení DČOV na kanalizaci pro veřejnou potřebu?

 

80% uznatelných nákladů bude zaplaceno dotací z EU.

Náklady domácnosti: cca 10 000,- Kč.

Zbytek doplatí obec.

 

Podmínky pro poskytnutí podpory

Obec je povinna zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti, tj. 10ti let. Obec uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory.

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel v rámci řešeného území.

 

Obec je povinna zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí napojených nově na DČOV.

Obec je povinna vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody a případných revizí.

 

Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale)

 

Dokumenty předkládané k žádosti o dotaci potřebné od vás, občanů:

 • Souhlas vlastníka nemovitostí dotčených realizací projektu vč. přesné identifikace nemovitosti, kde bude umístěna DČOV (formulář dostanete ve vhodný okamžik od obecního úřadu)

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu (zpracuje pro všechny žadatele osoba oprávněná k projektové činnosti v oblasti vodního hospodářství)

 

V případě úspěšného získání dotace obec zajistí:

 1. Žádost o stavební povolení

 2. Žádost o vydání rozhodnutí k vypouštění odpadních vod

 3. Samotná realizace dodání a instalace DČOV vč. zemních prací (bude zajišťováno jako jedna zakázka přes výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

 4. Zaškolení domácností k provozu DČOV

 

 

Časté dotazy:

Mohu žádat o dotaci na DČOV pro dům, který je užíván pouze sezónně či nahodile? Ne trvale.

Ne. Pro správnou funkci čistírny je potřeba, aby neustále pracovala. Pokud byste ji využili např. jen o víkendech, zkušební vzorky pro laboratoř by nevyšly v limitu a obec by dotaci musela vrátit.

 

Nemám poblíž domu kanalizaci pro veřejnou potřebu, mohu žádat?

Ano, dá se řešit i formou rozstřiku či vsakování na vlastním pozemku.

 

Je možné umístit DČOV do bývalého septiku? Ano.

 

Jaké povinnosti budete mít po instalaci DČOV?

Jedenkrát – dvakrát ročně si nechat udělat vzorky od hygienické stanice (četnost záleží na rozhodnutí vodoprávního úřadu). Pro Vaši představu v dnešní době cena za odebrání vzorku jedné domácnosti se pohybuje okolo 800 Kč.

 

 

 

 Nové víceúčelové hřiště v Praskolesích

Od 10.06.2015 je otevřeno nové víceúčelové hřiště v Praskolesích. Více detailů naleznete v odkazu níže:

Hřiště Praskolesy.pdfPovinnost evedence pálení

https___webmail.antee.cz___task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=15115&_part=1.pdf
Poplatky TKO 2018

Poplatky TKO jsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny takto:

Dospělý 800,-- Kč
Dítě do 18-ti let 600,-- Kč
Chata 800,-- Kč

Splatnost poplatku je do 30.6.2018 a je možné ho uhradit v úředních hodinách Obecního úřadu. V případě platby na účet Obce Kotopeky použijte jako v.s. 1337+01 (Kotopeky) nebo 02 (Tihava) + č.p.
Příklad: Kotopeky 7 - 13370107. Číslo účtu je 9929131/0100.
Poplatek za psa je stanoven na 50,-- Kč pes/rok 2. a další pes je zpoplatněn 75,-- Kč/rok. Pokud chcete převodem platit více poplatků, pouze je sečtěte do jedné platby.

Fulltextové vyhledávání

15. 12. Radana

Zítra: Albína

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
paticka stranek