Aktuality


2 Starší

Cyklostezka Kotopeky - Hořovice

V uplynulých dnech byla dokončena a řádně zkolaudována stavba cyklostezky Kotopeky - Hořovice. Jedná se o úsek dlouhý 1 208 m, šíře 2,5 m a je celá vedena v extravilánu obce Kotopeky po okraji pole podél silnice III/11710. Území je rovinaté. Povrch je z asfaltového betonu. S projektem na bezpečnost chodců a cyklistů začala obce Kotopeky v roce 2016, kdy díky komplexním pozemkovým úpravám obce Kotopeky, byl navržen pozemek, který slouží jak zatravněný pás, aby nedocházelo ke splavování ornice z okolních polích. Na části tohoto pozemku mohla tedy vzniknout cyklostezka. Celkové náklady výstavby činily 5 870 573,01 Kč a byla spolufinancována ze Státního fondu dopravní infrastruktury ČR v částce 4 260 180,10.  V jarních měsících bude ještě vyseta tráva, přibude několik stromů a budou instalovány lavičky. Na naši část by v budoucnu mělo navázat město Hořovice a obce Praskolesy. Věříme, že i jim se stavby podaří úspěšně dokončit a mohly sloužit všem chodcům a cyklistům.

logo MD+OPD+SFDI.jpgZprávičky

Kopie - Zprávičky unor 2020.xlsUPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů

Datum konání: 1. 11. 2019 - 30. 11. 2019

cez.pdfSvoz nebezpečného odpadu 2019

Datum konání: 18. 10. 2019

Svoz NO - 18.10.2019.xlsNáborový leták - Arriva

dl-3000746145627536785.pdfNapouštění bázenů - tisková zpráva napouštění bazenů

Datum konání: 17. 4. 2019 - 30. 9. 2019

TZ 190417_Napouštění bazénů.pdf

 

 

T I S K O V Á Z P R Á V A

Napouštění bazénů v nadcházející sezóně

V souvislosti s nadcházející letní sezónou přichází společnost Vodovody a kanalizace Beroun s upozorněním na možnost poklesu tlaku vody ve veřejné vodovodní síti. Tento jev nemusí být vždy důsledkem poruchy, ale může být způsoben nekoordinovaným souběžným napouštěním více zahradních bazénů v jedné lokalitě. VAK Beroun upozorňuje, že vodovodní řady a vodovodní přípojky jsou navrhovány na normové spotřeby obyvatel se zohledněním špičkových odběrů. Plnění bazénů v krátkém časovém úseku tyto návrhové hodnoty překračuje a může docházet ke kolapsům v zásobování vodou v okolních nemovitostech. VAK Beroun proto žádá odběratele, kteří využívají veřejnou vodovodní síť, aby své zahradní bazény napouštěli v souladu s obchodními podmínkami.

Odběr vody při napouštění bazénu by neměl překročit 500 l za hodinu a 5 m3 (5000 l) za 24 hodin. Kdo bude chtít napouštět bazén celý den, může si nastavit bezpečný odběr pomocí jednoduché pomůcky – proud vody k napouštění nesmí naplnit 10 litrové vědro rychleji než za 3 minuty. Nejvhodnější dobou pro plnění bazénů jsou noční hodiny, kdy je spotřeba vody v domácnostech menší. Pokud v té době není v nemovitosti žádný jiný odběr vody, může se v noci napouštět až 8 litry za minutu. Tato spotřeba odpovídá cca jeden a půl minutovému plnění vědra.

Zcela nejlepším řešením je však napouštění zahradních bazénů z cisteren. Již od začátku dubna je zaváženo 4–5 bazénů denně. Od května budou k dispozici dva cisternové vozy. Poptávka po této službě je každoročně vysoká, a proto doporučujeme nenechávat plnění bazénu na poslední chvíli.

Informace o cenách napouštění bazénů z cisteren včetně cen mohou občané získat na telefonním čísle 311 747 125, na Zelené lince 800 100 663, popřípadě osobní návštěvou v sídle společnosti VaK Beroun na adrese Mostníkovská 255, Beroun.

Napouštění bazénů z cisteren si pochopitelně může objednat každý bez ohledu na to, zda jeho domácnost je, či není napojená na veřejnou vodovodní síť.

V Berouně dne 17. 04. 2019

Pro další informace volejte a pište:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255/3

266 01 Beroun 3

Tel.: 311 747 111

vakberoun@vakberoun.cz

Společnost VaK Beroun je největším vlastníkem a provozovatelem vodohospodářského majetku na Berounsku, Hořovicku. Působí dále na Příbramsku a v oblasti Prahy – západ. Vodohospodářský majetek společnosti představuje jednu miliardu korun a v hodnotě 500 tisíc korun provozuje majetek pro města a obce. Zásobuje pitnou vodou 95 tisíc obyvatel, provozuje 104 čerpacích stanic, 82 vodojemů, 43 čistíren odpadních vod a 11 úpraven pitné vody.

Více informací na www.vakberoun.cz

 Zásobování pitnou vodou

Vážení občané, 

vzhledem k trvajícímu období zvýšených nároků na odběry pitné vody Vás společně s firmou Vodovody a kanalizace Beroun, a.s. žádáme o šetření vodou z veřejného vodovodu. Tato voda není určena pro plnění bazénů, zálivky, mytí aut apod., je primárně určena pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou a jejího využití k hygieně.

Při nadlimitních spotřebách, převyšujících možnosti vodního zdroje a navrhovanou kapacitu zásoby vodojemu a vodovodní sítě může docházet k omezeným dodávkám vody, především ve vyšších částech obce. V případě delších výpadků dodávek vody, bude zajištěno náhradní zásobování projíždějícími cisternami. O takové situaci budeme vždy aktuálně informovat prostřednictvím webových stránek obce.

Děkujeme za pochopení a dodržování uvedeného nařízení.

 Ing. Alena Dolejší

Starostka obce Kotopeky

 

Kontakty pro další informace:

Vodovody a kanalizace Beroun, a.s.

Mostníkovská 255, 266 41  Beroun

Tel.: 311 747 111

Zelená linka 800 100 663

www.vakberoun.cz

 

 

 

 

 Dotace na DČOV

Datum konání: 1. 12. 2016 - 9. 12. 2016

Vážení spoluobčané,

Jak jsme již avizovali, v listopadu tohoto roku vypsal Fond životního prostředí výzvu na podporu pořizování domácích čistíren odpadních vod (dále jen DČOV) v obcích, kde z finančních důvodů není možno realizovat čištění odpadních vod přes centrální čistírnu. Mezi tyto obce patří i naše obec, neboť náklady na zřízení splaškové kanalizace na obyvatele převyšují celorepublikový průměr (důvodem je velká odstupová vzdálenost domů od sebe). Dále je výzva zaměřena na obce, které mají zrekolaudovanou dešťovou kanalizaci na kanalizaci veřejnou a tuto změnu zanesenu v Plánu rozvoje vodovodů a kanalizací na Středočeském kraji. Tuto podmínku též splňujeme.

Níže se dozvíte podrobnější informace ohledně možnosti získání dotace na DČOV. Pokud byste o pořízení čistírny měli zájem, ozvěte se mailem, telefonicky či osobně v úřední hodiny do 9.12.2016. Pokud bude zájem dostatečný, v první polovině měsíce ledna uspořádáme na hromadnou informativní schůzku s odborně způsobilou osobou v této problematice (nebude se jednat o veřejnou schůzi, ale již o schůzi se zájemci).

Tel.č.: Alena Dolejší – 724 180 124, Monika Štorkánová – 725 493 877 (vždy prosíme po 16 hod)

Mail: obec@obec-kotopeky.cz

Výzva je zaměřena na podporu realizace soustav individuálních čistíren odpadních vod v podobě DČOV pro budovy využívané k trvalému rodinnému bydlení (zejména rodinné a bytové domy) a budovy ve vlastnictví dané obce, které nejsou užívány za účelem dosahování zisku, v oblastech, kde není z technického či ekonomického hlediska možné připojit nemovitosti ke stokové síti zakončené ČOV.

O finanční podporu z prostředků Fondu mohou žádat pouze obce, ne fyzické osoby.

Maximální výše podpory na jeden projekt činí 80 % z celkových způsobilých výdajů. Způsobilými výdaji jsou:

Náklady na pořízení zařízení DČOV zahrnující:

a) Nákup zařízení DČOV (biologická DČOV, biologická DČOV s SBR, DČOV s membránami) – typ a dosahované provozní parametry musí být v souladu s požadavky vodoprávního úřadu;

b) Instalaci a zprovoznění zařízení, zahrnující:

 • Realizace souvisejících stavebních prací a dodávek nezbytných pro instalaci a zprovoznění DČOV (např. zemní práce, zejména přívod odpadní vody (mimo vnitřní rozvody a ty výdaje, které budou realizovány na budově, která je k DČOV připojena), odtok vyčištěné odp. vody do recipientu, opatření pro zasakování vyčištěných odpadních vod, vybudování přípojky elektrické energie pro zařízení DČOV včetně příslušného jištění a případného samostatného měření);

 • Technologie pro nepřetržitý monitoring provozu všech DČOV provozovatelem, pro hlášení a evidenci poruch či závad způsobených neoprávněnou manipulací uživatele, včetně napojení všech realizovaných DČOV na tento systém;

 • Proškolení obsluhy zařízení DČOV i systému provozovatele.

 

c) Náklady na projektovou přípravu (maximálně však do 10 % z celkových způsobilých výdajů), např.:

 • Projektová dokumentace;

 • Zadávací dokumentace;

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015;

 • Odborný posudek ve smyslu § 38 odst. 7 zákona č. 254/2001 Sb. v případě vypouštění odpadních vod do vod podzemních.

 

Kolik zaplatí domácnost za připojení DČOV na kanalizaci pro veřejnou potřebu?

 

80% uznatelných nákladů bude zaplaceno dotací z EU.

Náklady domácnosti: cca 10 000,- Kč.

Zbytek doplatí obec.

 

Podmínky pro poskytnutí podpory

Obec je povinna zajistit řádný a odborný provoz všech podpořených DČOV v souladu s jejich platným provozním řádem. Nedílnou součástí provozu je zajištění vzdáleného monitoringu všech podpořených DČOV, který bude v reálném čase hlásit a evidovat případné poruchy či závady, včetně neoprávněné manipulace, a to minimálně po celou dobu udržitelnosti, tj. 10ti let. Obec uzavře s vlastníkem objektu, pro který je realizován předmět podpory, smluvní vztah vymezující práva a povinnosti související s realizací a provozem předmětu podpory.

V případě realizace DČOV v rodinných domech s více bytovými jednotkami či v bytových domech, jsou podporována pouze komplexní řešení likvidace odpadních vod pro všechny bytové jednotky v domě, tj. instalace DČOV pro všechny bytové jednotky v rámci celého rodinného či bytového domu. DČOV určené pouze pro část bytových jednotek v domě nejsou podporovány.

Navržená soustava DČOV musí řešit napojení minimálně 30 % z celkového počtu obyvatel v rámci řešeného území.

 

Obec je povinna zajistit řádné nevratné a bezpečné odpojení původních jímek či septiků u nemovitostí napojených nově na DČOV.

Obec je povinna vypracovat 1x za rok souhrnnou roční zprávu o provozu všech podpořených DČOV, kterou předloží Fondu vždy do 31. 1. následujícího kalendářního roku. Součástí zprávy je zejména posouzení stavu jednotlivých DČOV, konstatování naplnění podmínek stanovených příslušným vodoprávním úřadem a souhrnné výsledky provedených rozborů vzorků vody a případných revizí.

 

Objekt, pro který je realizován předmět podpory, musí být v době podání Žádosti zapsán v katastru nemovitostí jako rodinný dům, bytový dům, stavba pro rodinnou rekreaci (je-li využívána vlastníkem trvale)

 

Dokumenty předkládané k žádosti o dotaci potřebné od vás, občanů:

 • Souhlas vlastníka nemovitostí dotčených realizací projektu vč. přesné identifikace nemovitosti, kde bude umístěna DČOV (formulář dostanete ve vhodný okamžik od obecního úřadu)

 • Odborný posudek ve smyslu § 4 odst. 3 zákona ČNR č. 388/1991 Sb., resp. čl. 4 odst. 2 Směrnice MŽP č. 4/2015 včetně projektové dokumentace a položkového rozpočtu (zpracuje pro všechny žadatele osoba oprávněná k projektové činnosti v oblasti vodního hospodářství)

 

V případě úspěšného získání dotace obec zajistí:

 1. Žádost o stavební povolení

 2. Žádost o vydání rozhodnutí k vypouštění odpadních vod

 3. Samotná realizace dodání a instalace DČOV vč. zemních prací (bude zajišťováno jako jedna zakázka přes výběrové řízení dle zákona o veřejných zakázkách)

 4. Zaškolení domácností k provozu DČOV

 

 

Časté dotazy:

Mohu žádat o dotaci na DČOV pro dům, který je užíván pouze sezónně či nahodile? Ne trvale.

Ne. Pro správnou funkci čistírny je potřeba, aby neustále pracovala. Pokud byste ji využili např. jen o víkendech, zkušební vzorky pro laboratoř by nevyšly v limitu a obec by dotaci musela vrátit.

 

Nemám poblíž domu kanalizaci pro veřejnou potřebu, mohu žádat?

Ano, dá se řešit i formou rozstřiku či vsakování na vlastním pozemku.

 

Je možné umístit DČOV do bývalého septiku? Ano.

 

Jaké povinnosti budete mít po instalaci DČOV?

Jedenkrát – dvakrát ročně si nechat udělat vzorky od hygienické stanice (četnost záleží na rozhodnutí vodoprávního úřadu). Pro Vaši představu v dnešní době cena za odebrání vzorku jedné domácnosti se pohybuje okolo 800 Kč.

 

 

 

 Nové víceúčelové hřiště v Praskolesích

Od 10.06.2015 je otevřeno nové víceúčelové hřiště v Praskolesích. Více detailů naleznete v odkazu níže:

Hřiště Praskolesy.pdfPovinnost evedence pálení

https___webmail.antee.cz___task=mail&_action=get&_mbox=INBOX&_uid=15115&_part=1.pdf2 Starší

Poplatky TKO 2020

Poplatky TKO jsou obecně závaznou vyhláškou stanoveny takto:

Dospělý 800,-- Kč
Dítě do 18-ti let 600,-- Kč
Chata 800,-- Kč

Splatnost poplatku je do 30.6.2020 a je možné ho uhradit v úředních hodinách Obecního úřadu. V případě platby na účet Obce Kotopeky použijte jako v.s. 1340+01 (Kotopeky) nebo 02 (Tihava) + č.p.
Příklad: Kotopeky 7 - 13400107. Číslo účtu je 9929131/0100.
Poplatek za psa je stanoven na 50,-- Kč pes/rok 2. a další pes je zpoplatněn 75,-- Kč/rok. Pokud chcete převodem platit více poplatků, pouze je sečtěte do jedné platby.

Fulltextové vyhledávání

26. 11. Artur

Zítra: Xenie

Radnice

Publicita web - Hřiště Praskolesy.docx

Digitální povodňový plán

 Virtuální prohlídka obce

 

 

25.10.2020

Úřední hodiny až do odvolání jsou pouze po předchozí telefonické domluvě.

Děkujeme za pochopení.

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11
Přerušení dodávek elektřiny - část obce Tihava
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6
paticka stranek