Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Poskytování informací, příjem podání

Poskytování informací, příjem podání

Žádosti o informace

Příjem žádostí a dalších podání

Opravné prostředky

Sazebník úhrad za poskytování informací

Formuláře

Žádosti o informace

 1. Osobní podání: na obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

  pondělí: 17:00 - 19:00

 2. Telefonické podání+420 311 514 403
 3. Není-li žadateli na ústně (osobně či telefonicky) podanou žádost informace poskytnuta anebo nepovažuje-li žadatel informaci takto poskytnutou za dostačující, je třeba podat žádost písemně
 4. Formulář písemné žádosti naleznete níže na stránce a můžete jej doručit elektronicky na adresu obec@obec-kotopeky.cz, elektronickou podatelnou, nebo poštou na adresu Obecní úřad Kotopeky, Kotopeky 7, 268 01 Kotopeky

Ze žádosti by měly být patrné tyto informace o žadateli:

jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu.

Neobsahuje-li žádost tyto údaje a zároveň jsou údaje potřeba k vyřízení žádosti o informaci, žádost se poté odloží a do sedmi dnů se žadateli zašle výzva k doplnění informací.

Příjem žádostí a způsob podání

Osobní podání: na Obecním úřadě v úředních dnech a hodinách:

pondělí: 17:00 - 19:00

Telefonické podání: +420 311 514 403
Poštou na adresu Obecní úřad Kotopeky, Kotopeky 7, 268 01 Kotopeky
Elektronicky na e-mail: obec@obec-kotopeky.cz (v žádosti nemusí být aplikován elektronický podpis)
Elektronicky datovou schránkou: dinj2sy
Elektonickou podatelnou

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Lhůty pro vyřízení žádosti

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti
- do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Příjem a vyřízení odvolání

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • Osobně na Obecním úřadě
 • Poštou na adresu Obecní úřad Kotopeky, Kotopeky 7, 268 01 Kotopeky
 • Formulář pro odvolání proti rozhodnutí o poskytnutí informace
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní úřad - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • v případě, že obecní úřad není schopen zcela vyhovět, poskytuje toto odvolání ve lhůtě 15ti dnů k nadřízenému orgánu (krajský úřad)
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Sazby za poskytování informací

Položka

 Sazba

hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)

100,00 Kč

fotokopie nebo výtisk z tiskárny (formát A4)

2,50 Kč

paušál provozních nákladů (materiál, energie)

15,00 Kč

ostatní náklady

dle skutečně vynaložených nákladů

Formuláře

Formuláře obecního úřadu

ZRUŠENÍ ÚDAJE O MÍSTU TRVALÉHO POBYTU

Žádost o zrušení údaje o místu trvalého pobytu podává oprávněná osoba nebo vlastník objektu nebo jeho vymezené části, zaniklo-li užívací právo občana k objektu nebo jeho vymezené části a neužívá-li občan tento objekt nebo jeho vymezenou část; přitom musí být splněny obě tyto podmínky.

Navrhovatel je v tomto případě povinen existenci důvodů pro zrušení údaje o místu trvalého pobytu ohlašovně prokázat. Oprávněnou osobou se rozumí osoba starší 18 let, způsobilá k právním úkonům, která je oprávněna užívat objekt nebo jeho vymezenou část, anebo je provozovatelem ubytovacího zařízení, kde je občan hlášen k trvalému pobytu.

Za podání žádosti o zrušení údaje o místu trvalého pobytu se vybírá poplatek 100,- Kč/osobu.

KÁCENÍ DŘEVIN ROSTOUCÍCH MIMO LES

Povolení k pokácení stromů potřebujete u stromů, jejichž obvod kmeneměřený ve výšce 130 cm nad zemí je větší než 80 cm  nebo souvislých keřových porostů od 40 m2 celkové plochy (neplatí pro stromy v alejích a významné krajinné prvky).

Povolení není zapotřebí v těchto případech:

 • na oplocené zahradě u rodinného nebo bytového domu v zastavěném území obce.Není rozhodující velikost stromu.
 • z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů,
 • při údržbě břehových  porostů prováděné při správě vodních toků,
 • k odstraňování   dřevin   v   ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav,
 • z důvodů zdravotních.

Kácení z těchto  důvodů  musí  být pouze oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem obecnímu úřadu,  který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin.

Dalším důvodem ke kácení je situace, kdy je stavem stromu  zřejmě a bezprostředně  ohrožen  život  či  zdraví  nebo hrozí-li škoda značného rozsahu.  Ten,  kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je písemně do 15 dnů od provedení kácení.

Kdo podává žádost/oznámení?

Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce se souhlasem vlastníka pozemku.

Formulář Žádosti či Oznámení ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Žádost o povolení/ Oznámení ke kácení je nutno doručit na příslušném formuláři poštou nebo osobně přinést na OÚ Kotopeky.

Jaký je další postup?

Po podání žádosti bude žádost/oznámení zkontrolováno, zda obsahuje všechny potřebné informace. V případě, že budou zjištěny nedostatky, vyzve OÚ žadatele k odstranění vad podání. Po odstranění vad bude do 15ti dnů vydáno rozhodnutí, kterým se pokácení povolí či zakáže. V případě povolení kácení dřevin může být žadateli uložena povinnost provést náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.